Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning door het Sint Jacobs Godshuis, of één van de aan ons verbonden stichtingen. Daarbij is het vooral belang dat u een duidelijke en volledige omschrijving geeft van het project of initiatief, zodat we goed kunnen beoordelen of uw aanvraag binnen de doelstelling van één van de stichtingen valt. Zie hiervoor ook de criteria onder het formulier. Indien u een eigen format heeft, waarin aan de genoemde criteria wordt voldaan dan is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen via ons e-mailadres secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl. Zorg ervoor dat alle gevraagde informatie wordt toegestuurd!

Let op: Ondersteuningsverzoeken worden ingediend door een organisatie (bv stichting, vereniging, kerkelijke instelling). Aan individuele hulpaanvragers wordt geen steun gegeven. Indien voor een bepaald project een meerjarige subsidie wordt toegekend dan gebeurt dit onder voorwaarde dat Sint Jacobs Godshuis jaarlijks een tussenevaluatie ontvangt.

Het college van regenten vergadert maandelijks. In alle vergaderingen worden de ingediende donatieverzoeken behandeld. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt normaliter vier tot acht weken. Indien het college nadere informatie over het donatieverzoek nodig heeft voordat een besluit kan worden genomen, krijgt u hiervan normaliter binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek bericht.  Als het nog geen vaste relatie van het Godshuis betreft dient de aanvraag o.a. te bestaan uit:

  Gewaarmerkte statuten van de organisatie

  Uittreksel uit de Kamer van Koophandel (getekend en niet ouder dan één jaar)

   

  ​Bij aanvragen om een éénmalige donatie van meer dan € 3.000 of meerjarige bijdragen dienen daarnaast te worden toegezonden:

  Jaarrekening (balans & resultatenrekening)  van de afgelopen twee boekjaren

  Inhoudelijk jaarverslag

  Exploitatiebegroting van het lopende/komende jaar