Stichting Vincentius van Paulo Haarlem

Op 5 januari 1850 besloten zes heren – waar onder de heer Van Bemmel, collegelid van het Sint Jacobs Godshuis – om ook in Haarlem een conferentie te stichting van de “Vereeniging van den Heilige Vincentius à Paulo”. Tot de taken van een Vincentius Vereniging behoren van oudsher huisbezoek, onderwijs, verspreiding van godsdienstige literatuur en het organiseren van allerlei soorten liefdewerken.

In 2002 benaderde het toenmalige bestuur van de Vincentius Vereniging Haarlem het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis om gezamenlijk een vermogensstichting op te richten. De redenen hiervoor waren de vergrijzing en de terugloop van het aantal leden van de Vereniging, waardoor op den duur de Vereniging zou moeten worden opgeheven.

Op 30 september 2004 richtten de Vincentius Vereniging Haarlem en het Sint Jacobs Godshuis gezamenlijk de Stichting Sint Vincentius van Paulo Haarlem op. In de statuten is vastgelegd dat het bestuur van deze stichting bestaat uit drie leden uit het College van Regenten en twee uit de Vincentius Vereniging Haarlem. Nagenoeg het gehele vermogen van de Vereniging is ondergebracht in deze Stichting. Tot het vermogen behoren een aantal panden aan de Nieuwe Groenmarkt/Zoetestraat.

Naast een zevental sociale huurwoningen boden de panden huisvesting aan het Kledingmagazijn, Vincent’s Eethuis en aan enkele sociale instellingen, zoals het wijkcentrum Binnensteeds en Stichting Roads die zich inzet voor ex-psychiatrische patiënten.

H. Vincentius van Paulo

Eind 2004 is tussen het Sint Jacobs Godshuis, de Stichting Vincentius van Paulo Haarlem en het oecumenisch centrum Stem in de Stad een intentieverklaring afgesloten. De Stichting Stem in de Stad zet zich met name in voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Naast het “aanloophuis”, straatpastoraat en hulp aan vluchtelingen verstrekt Stem in de Stad drie maal per week een gratis maaltijd aan dak- en thuislozen. In de intentieverklaring was afgesproken dat onderzocht zou worden of Stem in de Stad gehuisvest kon worden in het Vincentius Carré.

Vanaf de oprichting van de Stichting Vincentius en de ondertekening van de intentieverklaring is gewerkt aan de plannen voor renovatie en verbouwing van de panden om deze voor de komende tien tot twintig jaar geschikt te maken voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Onderdeel van de verbouwingen was het realiseren van een tweetal Fokusappartementen in de Zoetestraat voor de Stichting Hoogtepunt.

De in 2009 aangevangen renovatiewerkzaamheden van het Vincentius Carré zijn in 2011/2012 grotendeels voltooid.

Zie ook www.vincentiusstichtinghaarlem.nl