Het Sint Jacobs Godhuis maakt samen met anderen bestuurlijk deel uit van:

Bij het Sint Jacobs Godshuis zijn ook een aantal “fondsen op naam” ondergebracht. Dit zijn:

Het Sint Jacobs Godshuis en een aantal van de genoemde stichtingen zijn eigenaar van (hofjes)woningen. Meer informatie over de toewijzing en het beheer van deze panden is vermeld onder woningen.

Verkorte jaarrekening 2022

exploitatiebegroting_2021.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_2020.pdf
Bestand downloaden

 

exploitatiebegroting_2020.pdf
Bestand downloaden

 

jaarverslag_godshuis_2019_compleet.pdf
Bestand downloaden

 

exploitatiebegroting_2019.pdf
Bestand downloaden

 

bestuursverslag_2018.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_2018.pdf
Bestand downloaden

 

exploitatiebegroting_2018.pdf
Bestand downloaden

 

bestuursverslag_2017.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_2017.pdf
Bestand downloaden

 

bestuursverslag_godshuis_2016.pdf
Bestand downloaden

 

verkorte_jaarrekening_godshuis_2016.pdf
Bestand downloaden

 

standaardform-publicatieplicht-fondsen-sjg.pdf
Bestand downloaden

 

In het voorjaar van Algemeen
Het Sint Jacobs Godshuis is vanaf de oprichting een rooms-katholiek fonds dat zich inzet voor de armen en voor het huisvesten, verzorgen en verplegen van bejaarden, wezen, vondelingen en verlaten kinderen in met name Zuid-Kennemerland.

Na het afstoten van het bejaardenverzorgingshuis en het verpleeghuis in 1995 is het Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden, wat tot uitdrukking komt in het giftenbeleid en het actief ter hand nemen van projecten.

In het voorjaar van 2021 is het giftenbeleid van Sint Jacobs Godshuis, het Fonds Coelombie, het TBC-fonds en Stichting Nota 70 onder de loep genomen en aangepast aan de huidige tijd.

Hieronder staan de links naar de meest recente

giftenbeleid_sjg.docx
Bestand downloaden

 

giftenbeleid_fonds_coelombie.docx
Bestand downloaden

 

giftenbeleid_tbc-fonds.docx
Bestand downloaden

 

giftenbeleid_nota_70.docx
Bestand downloaden

​Benoeming en termijn
De leden van het college worden benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, op voordracht van het college van regenten.

De bestuurstermijn van de leden van het college bedraagt vier jaar. Het aftreden is geregeld in een rooster van aftreden. Er is geen beperking gesteld ten aanzien van het maximale aantal bestuurstermijnen.

Beloningsbeleid
De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Aan de bestuurders kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.

De door bestuurders gemaakte onkosten worden vergoed.

​Het college bestaat uit de volgende leden:

mw mr A.A.F. Donders, voorzitter
mr J.A. Alferink, vice-voorzitter en secretaris
drs. A.J.M. de Roy van Zuydewijn, penningmeester
​ir. J. Slangen, lid
mw C.M. van Oerle, lid
drs. M.H.C.M. Evers MCR FRICS, lid
E.H.A. Fennis, Bisschoppelijk Commissaris
drs P.J. van Gerwen RBA, RT, FFD, lid

​Commissies

​Het College van Regenten kent de volgende commissies:

​Algemene zaken:
mevrouw Donders (voorzitter)
de heer Alferink

Vastgoed:
​​de heer Evers (voorzitter)
de heer Slangen
de heer Van Gerwen

Financiën:
de heer De Roy van Zuydewijn (voorzitter)
de heer Evers
de heer Van Gerwen

Sociaal-maatschappelijke zaken:
​mevrouw Van Oerle (voorzitter)
mevrouw Donders
de heer Alferink

Spirituele zaken, kunstzaken, intandhouding erfgoed en gedachtegoed:
​de heer Alferink (voorzitter)
de heer Slangen
de heer Fennis

College_van_regenten_en_ondersteuning.pdf
Bestand downloaden

Het Sint Jacobs Godshuis is een instelling van de rooms-katholieke kerk en bezit rechtspersoonlijkheid volgens het kerkelijk recht. Het Godshuis beoogt niet het maken van winst. Het bestuur wordt gevormd door een college van regenten.

Het statutaire doel van het Sint Jacobs Godshuis is:

a. de verzorging in Zuid-Kennemerland in de ruimste zin des woords van zieken, bejaarden en alleenstaanden,​
b. het besturen, alsmede het ondersteunen, in standhouden en bevorderen van de werkzaamheden van:

  1. Stichting het Vrouwe- of Verwershofje
  2. Stichting het Hofje de Twaalf Apostelen
  3. Stichting Tijssen
  4. Stichting het Hofje van Loo
  5. Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland
  6. Stichting Paulushof
  7. Stichting Hoogtepunt​

c. in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het college van regenten, het verlenen van hulp en bijstand van materiële of immateriële aard waar ook
ter wereld.

De laatste vijftien jaar is het Godshuis meer voorwaardenscheppend geworden. Dit wordt gerealiseerd door het giftenbeleid en het uitvoeren van projecten (zie Giftenbeleid).​

statuten_sjg

Haarlems deel van het TBC-fonds onder de paraplu van het Godshuis

De Stichting Haarlems Tuberculosefonds benaderde in 2011 het college met de vraag of het CvR bereid was om het Haarlemse deel van dit fonds als een “fonds op naam” over te nemen.
​Het college heeft deze vraag bevestigend beantwoord, waarna het Haarlems TBC-fonds per 31 december 2011 is opgeheven. Het Haarlemse deel zal in de jaarstukken van het Godshuis als v.m. TBC-fonds Haarlem herkenbaar blijven.

Giften worden verstrekt aan Haarlemse instellingen, die zich inzetten voor het lenigen van sociale noden van Haarlemmers. De rechtsopvolger van de Haarlemse GGD kan jaarlijks voor projecten die gericht zijn op de gezondheidszorg voor zwakkeren in de Haarlemse samenleving aanvragen indienen. Van het jaarlijkse giftenbudget kan maximaal 25 procent voor dergelijke projecten worden toegekend.

De besteding van het giftenbudget van het TBC-fonds is verwerkt in het hoofdstuk “toegekende giften in ” in het jaarverslag.

In 1440 schonk Claes Brenssoenszoon een huis in de Klerksteeg (nu Bakenesserstraat) aan de kapel op Bakenes “om den rechten armen dairin te logieren ende te leggen”. Dit werd het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis waar arme vrouwelijke reizigers twee nachten mochten logeren. In ditzelfde jaar schonk Jan Claes Dierdtsen aan het gilde van het Heilig Kruis een kapel en een gasthuis met twee kamers: het Sint Antonie Gasthuys. Als gevolg van financiële problemen werd in 1726 het Antonie Gasthuys aan de Schalkwijkerpoort opgeheven. De gebouwen werden verkocht. De nog aanwezige goederen en bewoonsters werden overgebracht naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuys dat vanaf dat moment Vrouwe- en Antonie Gasthuys heette.

In 1786 verhuisden de bewoonsters naar het huidige hofje in het Klein Heiligland. Voor de oude vrouwen betekende dit een grote verbetering: in het oude hofje moesten zij met negen personen één kamer met bedsteden delen. Nu kreeg ieder een eigen huisje.

In verband met o.a. het scheppen van waarborgen om de continuïteit van het bestuur en de stichting te garanderen zijn op 5 maart 2008 de statuten van deze stichting gewijzigd. Het bestuur is uitgebreid tot vijf personen, waarvan er drie benoemd worden door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem en twee door het Sint Jacobs Godshuis.

Het statutaire doel van de stichting is in het bijzonder het huisvesten van personen die bereid zijn het statutaire doel van instandhouding van het monument te behartigen teneinde de beste waarborg te verkrijgen voor een duurzame goede staat van het onroerend goed.

Het hofje bestaat uit een hoofdgebouw met op de begane grond een regentenkamer en twee appartementen. In de zijvleugels bevinden zich in totaal zes woningen.

Op 7 mei 1805 overleed de Haarlemse klokkenmaker Johannes Coelombie. In zijn testament bepaalde hij dat tweehonderd jaar na zijn overlijden dit testament geëffectueerd moest worden. Op grond van een codicil werd deze termijn gewijzigd in honderd veertig jaar na het overlijden van de laatste van zijn twee huishoudsters. In deze honderd veertig jaar moesten het Nederduisch Gereformeerde Diaconiehuis, het Lutherse Weeshuis en het Roomsche Godshuis genaamd Sint Jacob het vermogen beheren.

Het testament werd op 5 januari 1999 feestelijk openbaar gemaakt. Het vermogen van het fonds was in de afgelopen twee eeuwen gegroeid van fl. 10.000 naar fl 9,2 miljoen.

Om uitvoering te geven aan het doel van het testament: “de onbeschaamde bedelarije uitroeijen, de armen en noodlijdenden in hun nooddruft verzorgen, aan de kost te helpen en in hun eigen onderhoud helpen voorzien” richtten de Diaconie der Hervormde gemeente Haarlem en het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis de Stichting Coelombie op.

Het statutaire doel van de stichting is: “het mogelijk maken van activiteiten die erop gericht zijn sociaal zwakkeren uit Zuid-Kennemerland in onze samenleving te laten integreren, ondermeer door middel van arbeidsparticipatie, een en ander zoveel mogelijk in de geest van het testament van wijlen Johannes Coelombie, alsmede het ondersteunen van instellingen en organisaties die zich daarop richten”. Beide oprichters brachten ieder twee miljoen gulden in.

Per 13 juli 2023 is Stichting Coelombie opgeheven.

Aanvragen voor financiële ondersteuning, passend bij het gedachtegoed van wijlen heer Coelombie, kunnen in het vervolg worden gericht aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem en/of aan Sint Jacobs Godshuis.

Diaconie der Protestantse Gemeente
Zomerkade 165 (1e verdieping)
2032 WC Haarlem
023 5310138
info@diaconiehaarlem.nl
www.diaconiehaarlem.nl

Sint Jacobs Godshuis
​Emauslaan 6
​2012 PH Haarlem​
​023 5363976
secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl
www.sintjacobsgodshuis.nl

Op 5 januari 1850 besloten zes heren – waar onder de heer Van Bemmel, collegelid van het Sint Jacobs Godshuis – om ook in Haarlem een conferentie te stichting van de “Vereeniging van den Heilige Vincentius à Paulo”. Tot de taken van een Vincentius Vereniging behoren van oudsher huisbezoek, onderwijs, verspreiding van godsdienstige literatuur en het organiseren van allerlei soorten liefdewerken.

In 2002 benaderde het toenmalige bestuur van de Vincentius Vereniging Haarlem het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis om gezamenlijk een vermogensstichting op te richten. De redenen hiervoor waren de vergrijzing en de terugloop van het aantal leden van de Vereniging, waardoor op den duur de Vereniging zou moeten worden opgeheven.

Op 30 september 2004 richtten de Vincentius Vereniging Haarlem en het Sint Jacobs Godshuis gezamenlijk de Stichting Sint Vincentius van Paulo Haarlem op. In de statuten is vastgelegd dat het bestuur van deze stichting bestaat uit drie leden uit het College van Regenten en twee uit de Vincentius Vereniging Haarlem. Nagenoeg het gehele vermogen van de Vereniging is ondergebracht in deze Stichting. Tot het vermogen behoren een aantal panden aan de Nieuwe Groenmarkt/Zoetestraat.

Naast een zevental sociale huurwoningen boden de panden huisvesting aan het Kledingmagazijn, Vincent’s Eethuis en aan enkele sociale instellingen, zoals het wijkcentrum Binnensteeds en Stichting Roads die zich inzet voor ex-psychiatrische patiënten.

H. Vincentius van Paulo

Eind 2004 is tussen het Sint Jacobs Godshuis, de Stichting Vincentius van Paulo Haarlem en het oecumenisch centrum Stem in de Stad een intentieverklaring afgesloten. De Stichting Stem in de Stad zet zich met name in voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Naast het “aanloophuis”, straatpastoraat en hulp aan vluchtelingen verstrekt Stem in de Stad drie maal per week een gratis maaltijd aan dak- en thuislozen. In de intentieverklaring was afgesproken dat onderzocht zou worden of Stem in de Stad gehuisvest kon worden in het Vincentius Carré.

Vanaf de oprichting van de Stichting Vincentius en de ondertekening van de intentieverklaring is gewerkt aan de plannen voor renovatie en verbouwing van de panden om deze voor de komende tien tot twintig jaar geschikt te maken voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

Onderdeel van de verbouwingen was het realiseren van een tweetal Fokusappartementen in de Zoetestraat voor de Stichting Hoogtepunt.

De in 2009 aangevangen renovatiewerkzaamheden van het Vincentius Carré zijn in 2011/2012 grotendeels voltooid.

Zie ook www.vincentiusstichtinghaarlem.nl

Samenwerking

In 1938 richtte mevrouw E.J. van Waveren-Resink de “Flatstichting vóór Vrouwen dóór Vrouwen” op om “een goede huisvesting voor alleenstaande vrouwen te bevorderen” zoals vermeld stond in de eerste statuten. In deze tijd waren de woonomstandigheden en de mogelijkheden voor alleenstaande vrouwen om onafhankelijk te wonen slecht.

Om de doelstellingen van de stichting te realiseren werd in 1938 de villa aan het Kenaupark 6 aangekocht. Dit pand moest ingrijpend verbouwd worden om geschikt te worden voor huisvesting van alleenstaanden. Hiervoor benaderde mevrouw Van Waveren de jonge architect G. Rietveld. Rietveld bouwde in de villa 12 éénkamerwoningen, die allemaal verschillend zijn.
Na de verbouwing kreeg het pand de naam EKAWO, dat staat voor Een Kamer Woningen.

Nadat in 1958 ook de villa Kenaupark 8 door de stichting was aangekocht en verbouwd, boden de huizen woonruimte aan 32 vrouwen en één conciërge-echtpaar.

In de loop van de twintigste eeuw zijn de huisvestingsmogelijkheden voor alleenstaande vrouwen zodanig gewijzigd dat zij niet meer gezien behoeven te worden als een specifieke doelgroep.

In 2007 hebben het bestuur en de Raad van Toezicht van de flatstichting samenwerking gezocht met het Jacobs Godshuis in verband met het benoemen van een nieuwe doelgroep van alleenstaande vrouwen die wel specifieke problemen met huisvesting hebben.

​Als uitgangspunt voor de samenwerking had de Stichting o.a. gesteld dat als tweede doelstelling van de stichting statutair zou worden vastgelegd het instandhouden van de twee monumentale villa’s aan het Kenaupark, inclusief de nog aanwezige interieurkenmerken van de hand van architect Rietveld in Kenaupark 6.

Daarnaast werd als voorwaarde gesteld dat de bestuursleden bij voorkeur van het vrouwelijke geslacht dienen te zijn. De voorzitter moet te allen tijde een vrouw zijn. Ook deze voorwaarden zijn vastgelegd in de statuten van 6 november 2008.

Sinds de ingrijpende restauratie en verbouwing in de jaren negentig van de vorige eeuw omvatten de twee panden dertig één- en tweekamerwoningen, elk met een eigen keuken, douche en toilet. De villa’s staan in een grote gemeenschappelijke tuin met daarin ook een ruime (privé)parkeerplaats.
Beide panden zijn rijksmonument.

In 2011 zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd en zijn isolerende voorzieningen aan daken en beglazing van de beide villa’s aangebracht.

In september 2018 zijn beide panden verkocht aan NV Stadsherstel. Het bestuur heeft nieuwe doelen geformuleerd voor de toekomst en nieuwe statuten opgesteld om een doorstart te kunnen maken. De banden met Sint Jacobs Godshuis zijn daarbij verbroken.