Gelieerde stichtingen

In de loop van vele jaren hebben besturen van een aantal stichtingen, om verschillende redenen, Sint Jacobs Godshuis gevraagd hun stichting te besturen. Een aantal van deze stichtingen is eigenaar van (hofjes)woningen. Het College van Regenten van Sint Jacobs Godshuis zorgt ervoor dat de besturen van deze stichtingen voldoende bemand zijn, hetzij door zelf zitting te nemen in het bestuur, hetzij door bestuursleden voor de betreffende stichting te vragen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de stichtingen waarin collegeleden van Sint Jacobs Godshuis zitting hebben genomen in het bestuur. Voor alle genoemde stichtingen geldt, dat de bestuursleden geen bezoldiging, vaste bestuurs- of onkostenvergoeding ontvangen. Eventueel gemaakte kosten (waaronder reiskosten buiten de regio) worden vergoed.

Wonen

Weldadige Stichting Tijssen
KvK-nummer S223072 | RSIN-nummer 8002390027
Bekijk

De Weldadige Stichting Tijssen is eigenaar van een pand aan de Amsterdamstraat in Haarlem dat wordt verhuurd aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente. Er is een winkel in tweedehands kinderkleding in gevestigd. Daarnaast heeft de stichting een vijftal huisjes met een gezamenlijke binnentuin op de hoek van de Popelingstraat en de Korte Annastraat in het centrum van Haarlem. Eén van de doelen van de Weldadige Stichting is deze huisjes in stand te houden. Daarnaast heeft Stichting Tijssen financiële ondersteuning geboden aan Stichting Hospicepand voor de aankoop van het pand aan de Zuiderhoutlaan.
Lees verder


Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland (HAK)
KvK-nummer 41223073 | RSIN-nummer 801245345
Bekijk

Sinds 1997 stelt deze stichting zich ten doel om huisvesting te bieden aan cliënten van Blijf Groep Haarlem, dat ambulante begeleiding en begeleid wonen (opvang) biedt in de regio Kennemerland.
Lees verder


Stichting Hoogtepunt
KvK-nummer 4122311 | RSIN-nummer 006207765
Bekijk

Deze stichting heeft als doel huisvesting te bieden aan mensen met een lichamelijke beperking. Sinds 2007 wordt aan de doelstelling invulling gegeven, in samenwerking met woningbouwcorporatie Ymere, in de vorm van een ‘Fokusproject’ in het Raaks-gebied. Daarbij wonen mensen met een lichamelijke beperking verspreid in een straal van driehonderd meter rond een ADL-post (ADL: Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen), van waaruit dag en nacht ondersteuning wordt geboden.
Lees verder


Stichting Vrouwe- of Verwershofje
KvK-nummer 41226866 | RSIN-nummer 815613106
Bekijk

Dit hofje bestaat uit vier woningen met een gezamenlijke tuin aan de Ravelingsteeg.
Lees verder


Stichting Hofje van Loo
KvK-nummer 41224025 | RSIN-nummer 006983996
Bekijk

Stichting het Hofje van Loo is opgericht met als doel “de instandhouding van het Hofje van Loo als waardevol monument in de zin van de Monumentenwet in het stadsbeeld van Haarlem ten behoeve van de huisvesting van bij voorkeur alleenstaanden in het algemeen maar van minder draagkrachtigen in het bijzonder”. Het hofje aan de Barrevoetestraat bestaat uit twaalf huisjes.
Lees verder


Stichting Hofje de Twaalf Apostelen
KvK-nummer 41226947 | RSIN-nummer 804902148
Bekijk

Deze Stichting is eigenaar van het pand Lange Veerstraat 21. Bij dit pand behoort de poort die toegang geeft tot het voormalige broodkantoor van Pastoor Blommert. Het pand bestaat uit een winkel, een bovenwoning en een ‘achterhuis’ waarin sanitaire voorzieningen voor het Broodkantoor gevestigd zijn.
Lees verder


Stichting Paulushof
KvK-nummer 41227141 | RSIN-nummer 815612655
Bekijk

De stichting eigenaar van een complex van tien éénpersoons- en de vier tweepersoons appartementen van de Paulushof aan de Helmlaan. Deze appartementen zijn bedoeld voor mensen met een, met name lichamelijke, beperking.
Lees verder


Meer informatie over de toewijzing en het beheer van bovenstaande panden is vermeld onder wonen.

Overige gelieerde stichtingen

Stichting Nota 70
KvK-nummer 41222330 | RSIN-nummer 806091721
Bekijk

Deze stichting biedt financiële ondersteuning aan non-profit instellingen (en hun cliënten) op het gebied van maatschappelijk welzijn, door het verstrekken van giften.

Verantwoording 2022
(volgt)

Verantwoording 2021
Jaarrekening


Stichting Blommert en Dreeger
KvK-nummer 34310630 | RSIN-nummer 809070868
Bekijk

Doel van deze stichting is het beheer en de instandhouding van de vermogens uit de nalatenschap van Pastoor Augustinus Alstenus Blommert en mejuffrouw Elisabeth Dreeger en van het historisch cultureel erfgoed van de stichting, in het bijzonder de voormalige broodbank (een rijksmonument in de Lange Veerstraat) en de nagelaten schilderijen. Uit het rendement van het vermogen wordt  jaarlijks een gift gedaan aan katholieke kerken in de Haarlemse binnenstad voor kerkversieringen.

Lees verder

Verantwoording 2022
Jaarrekening

Verantwoording 2021
Jaarrekening


Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot
KvK-nummer 70855188 | RSIN-nummer 858486192
Bekijk

Het Muziekfonds heeft als doel om de katholieke liturgische/religieuze muziek in de Sint Bavo Kathedraal en de Sint Josephkerk te Haarlem en in de Basiliek van de Heilige Nicolaas te Amsterdam te bevorderen. Daarnaast ondersteunt het Muziekfonds uitvoerende instellingen verbonden aan de bovengenoemde kerken, zoals: de stichting Muziekinstituut van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem, de Andriessen de Klerkstichting te Haarlem en de stichting Muziek in de Nicolaaskerk te Amsterdam.

Het bestuur van deze stichting bestaat uit dhr. J.F.H.M. van Exter (voorzitter), dhr. P.J. van Gerwen (penningmeester), dhr. J.A. Alferink (secretaris) en dhr. F.M. van den Hombergh (lid).

Lees verder

Verantwoording 2022
standaardform-publicatieplicht-fondsen-Muziekfonds

Verantwoording 2021
Jaarrekening | ANBI-formulier


Stichting Coelombie
KvK-nummer 34120485 | RSIN-nummer 808258230
Bekijk

Per 13 juli 2023 is Stichting Coelombie opgeheven.

Het bestuur van Stichting Coelombie bestond uit bestuursleden van Sint Jacobs Godshuis en de Diaconie der Protestantse Gemeente Haarlem.
Aanvragen voor financiële ondersteuning, passend bij het gedachtegoed van wijlen heer Coelombie, kunnen in het vervolg worden gericht aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem en/of aan Sint Jacobs Godshuis.

Lees verder

Verantwoording 2022
(volgt)

Verantwoording 2021
Jaarrekening | ANBI-formulier


Stichting Sint Vincentius van Paulo Haarlem
KvK-nummer 34213937 | RSIN-nummer 34213937
Bekijk

Het bestuur van Stichting Sint Vincentius van Paulo Haarlem bestaat uit drie leden uit het College van regenten van Sint Jacobs Godshuis en twee bestuursleden van de Vincentiusvereniging Haarlem. Tot het vermogen van deze stichting behoren een aantal panden aan de Nieuwe Groenmarkt en Zoetestraat. Dit zogeheten Vincentiuscarré wordt gebruikt door een aantal maatschappelijke organisaties, waarvan Stem in de Stad de grootste gebruiker is.

Daarnaast worden met de opbrengst van het vermogen projecten ondersteund. Deze ondersteuning geldt in het bijzonder projecten van de Vincentiusvereniging Haarlem, maar daarnaast ook die van de Stem in de Stad.

Het bestuur bestaat momenteel uit A.A.F. Donders (voorzitter), H.L.H.M. Custers (secretaris), H.A.J. Moné (penningmeester) en J. Slangen (bestuurslid).

Lees verder

Verantwoording 2022
Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2021
Jaarrekening   | ANBI-formulier


Stichting Gravinnehof
Bekijk

Deze stichting is eigenaar van een “Hofje van de 21ste eeuw” aan het Spaarne/Gravinnesteeg. Dit hofje bestaat uit tien tweepersoons- en zestien éénpersoonsappartementen. De appartementen zijn bedoeld voor minder draagkrachtige bewoners vanaf zestig jaar.

Het bestuur van Stichting Gravinnehof bestaat uit twee bestuursleden van het bestuur van Stichting Hofje Codde & van Beresteyn en twee van Sint Jacobs Godshuis. Momenteel bestaat het bestuur uit: Mr. R.G. Brood (voorzitter), drs. A.J.M. de Roy van Zuydewijn (penningmeester), mw. A.M. Besselink-McDonnell, MA (Cantab) (secretaris) en ir. J. Slangen (lid).

Meer informatie over De Gravinnehof is te vinden op www.gravinnehof.nl.


Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys
KvK-nummer 41222610 | RSIN-nummer 815657225
Bekijk

Het Vrouwe en Anthonie Gasthuis heeft acht woningen en ligt aan Klein Heiligland 64 in Haarlem. Het hofje bestaat uit een hoofdgebouw met op de begane grond een regentenkamer en twee appartementen. In de zijvleugels bevinden zich in totaal zes woningen. Deze stichting heeft als doel om dit monumentale hofje in stand te houden én om in dit hofje mensen te huisvesten, die bereid zijn het statutaire doel van instandhouding van het monument te behartigen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, waarvan er drie benoemd worden door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem en twee door het Sint Jacobs Godshuis. Het beheer van dit Hofje wordt gevoerd door de Diaconie.