Stichting Coelombie

Op 7 mei 1805 overleed de Haarlemse klokkenmaker Johannes Coelombie. In zijn testament bepaalde hij dat tweehonderd jaar na zijn overlijden dit testament geëffectueerd moest worden. Op grond van een codicil werd deze termijn gewijzigd in honderd veertig jaar na het overlijden van de laatste van zijn twee huishoudsters. In deze honderd veertig jaar moesten het Nederduisch Gereformeerde Diaconiehuis, het Lutherse Weeshuis en het Roomsche Godshuis genaamd Sint Jacob het vermogen beheren.

Het testament werd op 5 januari 1999 feestelijk openbaar gemaakt. Het vermogen van het fonds was in de afgelopen twee eeuwen gegroeid van fl. 10.000 naar fl 9,2 miljoen.

Om uitvoering te geven aan het doel van het testament: “de onbeschaamde bedelarije uitroeijen, de armen en noodlijdenden in hun nooddruft verzorgen, aan de kost te helpen en in hun eigen onderhoud helpen voorzien” richtten de Diaconie der Hervormde gemeente Haarlem en het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis de Stichting Coelombie op.

Het statutaire doel van de stichting is: “het mogelijk maken van activiteiten die erop gericht zijn sociaal zwakkeren uit Zuid-Kennemerland in onze samenleving te laten integreren, ondermeer door middel van arbeidsparticipatie, een en ander zoveel mogelijk in de geest van het testament van wijlen Johannes Coelombie, alsmede het ondersteunen van instellingen en organisaties die zich daarop richten”. Beide oprichters brachten ieder twee miljoen gulden in.

Per 13 juli 2023 is Stichting Coelombie opgeheven.

Aanvragen voor financiële ondersteuning, passend bij het gedachtegoed van wijlen heer Coelombie, kunnen in het vervolg worden gericht aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem en/of aan Sint Jacobs Godshuis.

Diaconie der Protestantse Gemeente
Zomerkade 165 (1e verdieping)
2032 WC Haarlem
023 5310138
info@diaconiehaarlem.nl
www.diaconiehaarlem.nl

Sint Jacobs Godshuis
​Emauslaan 6
​2012 PH Haarlem​
​023 5363976
secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl
www.sintjacobsgodshuis.nl