Stichting Nota 70

De in 1974 opgerichte stichting ontleent haar naam aan een notitie ter voorbereiding van het kapittel van de Nederlandse Augustijnen in 1970. De oorsprong staat in de kloosterlijke traditie, gericht op het bieden van hulp en ondersteuning op basis van onderlinge solidariteit. Vanaf 1975 heeft de Woongroep “Van Hogendorp” de doelstelling gerealiseerd door gedurende 20 jaar als solidaire leefgemeenschap tijdelijke gastvrijheid te bieden aan tientallen mensen in crisis. In 1996 is dit project als zodanig beëindigd. Daar het vermogen van de stichting geheel geïnvesteerd was in het pand Van Hogendorpstraat 16 te Haarlem kon het bestuur de doelstelling nauwelijks op andere wijze invullen.

Eind 2009 vond een oriënterend gesprek plaats tussen drie bestuursleden van de Stichting Nota 70 en een delegatie van het college over mogelijkheden tot samenwerking. Na enkele gesprekken is besloten tot volledige samenwerking door bestuursdeelname van het Godshuis in de stichting. In de aanvang zou de deelname op basis van fifty-fifty zijn, waarna toekomstige vacatures zouden worden ingevuld door het Godshuis. Eind 2010 zijn de statuten aangepast. In de nieuwe statuten staat vermeld dat “bestuursleden worden benoemd uit en door het college van regenten van Sint Jacobs Godshuis”.

Ook was besloten om na de statutenwijziging het pand aan de Van Hogendorpstraat te verkopen, zodat de stichting over een ruimer giftenbudget zou beschikken. Dit pand is op 30 juni 2011 verkocht.
Doordat in de voorgaande jaren nauwelijks vermogen beschikbaar was voor het doen van giften besloot het nieuwe bestuur om het giftenbeleid opnieuw te formuleren. De meest in het oog springende verandering is het besluit om geen giften meer te verstrekken aan individuen, maar als doelstelling vast te leggen “het financieel ondersteunen van non-profit instellingen op het gebied van maatschappelijk welzijn en hun cliënten”.