Bij testament van 6 maart 1437 liet de weduwe Lysbeth Jan Bette Heinrixczoons vastleggen dat na haar dood haar huis in de Dijkstraat (nu Antoniestraat) moest worden ingericht tot een gasthuis voor arme lieden en voor het onderbrengen en verzorgen van pelgrims op weg naar Santiago de Compostella. Dit gebeurde “met beding dat het Sinte Jacops Gasthuus soude hieten” en dat het gewijd moest worden aan God, zijn gebenedijde moeder en de heilige apostel Jacobus.

De broeders en zusters van het Sint Jacobsgilde moesten het gasthuis gaan besturen.

In de Tachtigjarige oorlog had Haarlem de zijde van de prins van Oranje gekozen en de katholieke eredienst afgezworen. Als schadevergoeding voor de enorme kosten die de stad had gemaakt tijdens het Spaanse beleg in 1572/73 kreeg het stadsbestuur in 1579 de geestelijke bezittingen die twee jaar daarvoor door de Staten van Holland waren geconfisqueerd. Meer dan een eeuw ging het gasthuis de rol van passantenhuis vervullen.

Op 26 juni 1715 besloot het gemeentebestuur het gasthuis aan “den Roomschen terug te geven om tot desselfs oud gebruick te worden geëmploieert om haer armen te bedienen”. Het stadsbestuur wees acht opperkerkmeesters aan om de bedeling en het beheer over het gasthuis te regelen. Zij kregen de titel Regenten van het Sint Jacobs-Godshuis.

De Armenwet van 1854 wentelde de armenzorg min of meer af op kerkelijke en andere instellingen van liefdadigheid. In 1854 kwam de gehele zorg voor katholieke armen en wezen in Haarlem onder het beheer van het college van regenten, onder de benaming: R.K. Wees- en Armbestuur.

Gevelsteen Hagestraat

In 1955 besloot het college van regenten om de wezenafdeling te sluiten.

In datzelfde jaar besloten de regenten om een nieuw tehuis voor ouden van dagen te bouwen aan de Zuiderhoutlaan. Op 2 juni 1966 verhuisden de bewoners van het Godshuis in de Hagestraat naar het bejaardenverzorgingshuis Sint Jacob in de Hout.
In 1979 werd het verpleeghuis Boerhaave geopend.

In 1995 ontstond als gevolg van een fusie een nieuwe zelfstandige Stichting Sint Jacob. Zowel het verzorgings- als het verpleeghuis werden in deze Stichting ingebracht.

Na de oprichting van de Stichting Sint Jacob bleef het college van regenten van het Sint Jacobs Godshuis “verweesd” achter zonder directie en medewerkers. Vanaf dit moment kon meer bestuurskracht besteed worden aan de onder het Godshuis vallende stichtingen en het initiëren van nieuwe projecten en initiatieven.

Liefdewerk tot in de eeuwigheid

In 2015 verscheen het boek “Liefdewerk tot in eeuwigheid”. Een zeer uitgebreid document over de geschiedenis van Sint Jacobs Godshuis”.
Dit boek is verkrijgbaar via het secretariaat: secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl. De kosten bedragen 15 euro inclusief verzendkosten.’

Verantwoording 2023

Verkorte jaarrekening 2023

Verantwoording 2022

Verkorte jaarrekening 2022

Verantwoording 2021

Verkorte jaarrekening 2021

In 1996 besloot het college van regenten de voormalige Pauluskerk aan de Helmlaan te Haarlem te kopen en hierin een hofje voor fysiek gehandicapten te bouwen. Begin 1999 konden de eerste bewoners hun intrek nemen in de tien éénpersoons- en de vier tweepersoonsappartementen van de Paulushof aan de Helmlaan.

Verantwoording 2023

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2022

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2021

Jaarrekening | ANBI-formulier

De in 1912 opgerichte Weldadige Stichting Tijssen kreeg uit erflating van leden van de familie Tijssen een dertigtal woningen voor “min- of onvermogende lieden” in de omgeving van het Nieuwe Kerksplein. In de jaren zestig werd besloten om de huisjes die leeg zouden komen te verkopen omdat deze volstrekt niet meer voldeden aan de in die tijd te stellen eisen voor bejaardenwoningen.

Begin 1970 besloot het college van regenten om het Hofje De Twaalf Apostelen samen te voegen met de Stichting Tijssen en een nieuw bouwproject te ontwikkelen door het bouwen van zesenveertig bejaardenwoningen aan de Italiëlaan en de Laan van Osnabrück in Schalkwijk.

Onder sterke aandrang van het Rijk werd in 2002 dit complex overgedragen aan de Haarlemse woningbouwcorporatie De Woonmaatschappij (thans Ymere).

Op de hoek van de Popelingstraat en de Korte Annastraat heeft de stichting nog vijf huisjes met een gezamenlijke binnentuin.

Nieuwe hospice in Haarlem

Uit het vermogen van de Stichting Tijssen is op verzoek van de Stichting Hospice Haarlem in mei 2005 een tweede “bijna-thuis-huis” in de regio gerealiseerd aan de Heemsteedse Dreef in Heemstede.

In april jl. 2015 is een nieuw pand van de Hospice Groep Haarlem geopend. Deze locatie gelegen aan de Zuiderhoutlaan in Haarlem vervangt het voormalig Bijna Thuis Huis in de Gierstraat (Haarlem) en het voormalig Bijna Thuis Huis aan de Heemsteedse Dreef (Heemstede). Het nieuwe pand is aangekocht met financiële ondersteuning van de stichting Tijssen.

De in 1974 opgerichte stichting ontleent haar naam aan een notitie ter voorbereiding van het kapittel van de Nederlandse Augustijnen in 1970. De oorsprong staat in de kloosterlijke traditie, gericht op het bieden van hulp en ondersteuning op basis van onderlinge solidariteit. Vanaf 1975 heeft de Woongroep “Van Hogendorp” de doelstelling gerealiseerd door gedurende 20 jaar als solidaire leefgemeenschap tijdelijke gastvrijheid te bieden aan tientallen mensen in crisis. In 1996 is dit project als zodanig beëindigd. Daar het vermogen van de stichting geheel geïnvesteerd was in het pand Van Hogendorpstraat 16 te Haarlem kon het bestuur de doelstelling nauwelijks op andere wijze invullen.

Eind 2009 vond een oriënterend gesprek plaats tussen drie bestuursleden van de Stichting Nota 70 en een delegatie van het college over mogelijkheden tot samenwerking. Na enkele gesprekken is besloten tot volledige samenwerking door bestuursdeelname van het Godshuis in de stichting. In de aanvang zou de deelname op basis van fifty-fifty zijn, waarna toekomstige vacatures zouden worden ingevuld door het Godshuis. Eind 2010 zijn de statuten aangepast. In de nieuwe statuten staat vermeld dat “bestuursleden worden benoemd uit en door het college van regenten van Sint Jacobs Godshuis”.

Ook was besloten om na de statutenwijziging het pand aan de Van Hogendorpstraat te verkopen, zodat de stichting over een ruimer giftenbudget zou beschikken. Dit pand is op 30 juni 2011 verkocht.
Doordat in de voorgaande jaren nauwelijks vermogen beschikbaar was voor het doen van giften besloot het nieuwe bestuur om het giftenbeleid opnieuw te formuleren. De meest in het oog springende verandering is het besluit om geen giften meer te verstrekken aan individuen, maar als doelstelling vast te leggen “het financieel ondersteunen van non-profit instellingen op het gebied van maatschappelijk welzijn en hun cliënten”.

RSIN nr.: 858486192
Secretariaat:
Emauslaan 6
2012 PH Haarlem
023 5363976
secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl

In Memoriam Mgr Martin J. de Groot
Op 20 april jl. overleed Mgr Martin J. de Groot, oprichter en begunstiger van het Muziekfonds dat zijn naam draagt.
Mgr De Groot werd op 3 september 1933 geboren in Amsterdam. Hij groeide op in een gezin waar hem liefde voor muziek werd bijgebracht. Tijdens zijn studietijd als seminarist in Warmond en later in Rome ontwikkelde Mgr De Groot kennis en passie voor de kerkmuziek en in het bijzonder voor de Gregoriaanse zang.
Na een bijzondere carrière als priester en kerkbestuurder, Mgr De Groot was onder meer Vicaris-Generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, besloot hij zijn nalatenschap toe te vertrouwen aan het Sint Jacobs Godshuis.

Hiertoe werd in 2018 de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot opgericht. Doelstelling van de stichting is de katholieke kerkmuziek te bevorderen in drie kerken waarmee Mgr De Groot zich in het bijzonder verbonden voelde, namelijk de kathedrale basiliek Sint Bavo, en de Sint Josephkerk in Haarlem en de Nicolaasbasiliek in Amsterdam.

Op 28 april is Mgr De Groot uitgedragen uit de kathedraal Sint Bavo begeleid door zangers van het kathedrale koor Sint Bavo en de Nicolaascantorij, met onder meer het gezang ‘In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum’, gebaseerd op de tekst uit het evangelie van Lucas 23”46: Vader, in uw handen leg ik mijn geest.
Wij zullen zijn erfenis met inzet en toewijding beheren.


Op 8 februari 2018 is de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot opgericht.

Het doel van de stichting is

 1. het bevorderen van de katholieke liturgische/religieuze muziek in de Sint Bavo Kathedraal en de Sint Josephkerk te Haarlem en in de Basiliek van de Heilige Nicolaas te Amsterdam.Onder katholieke liturgische/religieuze muziek wordt verstaan religieuze muziek in de breedste zin van het woord, mede ter ondersteuning van de vieringen in de genoemde kerkgebouwen.
 2. het ondersteunen van uitvoerende instellingen die verbonden zijn aan de bovengenoemde kerken, zoals, maar niet uitsluitend:
  • de stichting Muziekinstituut van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem
  • de Andriessen de Klerkstichting te Haarlem en
  • de stichting Muziek in de Nicolaaskerk te Amsterdam.

De activiteiten van het Muziekfonds zijn in 2019 begonnen.

Bij beschikking van 21 juni 2018 is de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI

Bij de oprichting van de stichting zijn benoemd:
Voorzitter:             dhr. J.F.H.M. van Exter
Penningmeester:  dhr. P.J. van Gerwen
Secretaris:            dhr. J.A. Alferink
Lid:                       dhr. F.M. van den Hombergh
Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van de functie geen salaris of andere beloning. Daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten worden vergoed.​

Beleidsplan Muziekfonds 

 

 

 

 

 

 

RSIN nr.: 858486192
Secretariaat:
Emauslaan 6
2012 PH Haarlem
023 5363976
secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl

In Memoriam Mgr Martin J. de Groot
Op 20 april jl. overleed Mgr Martin J. de Groot, oprichter en begunstiger van het Muziekfonds dat zijn naam draagt.
Mgr De Groot werd op 3 september 1933 geboren in Amsterdam. Hij groeide op in een gezin waar hem liefde voor muziek werd bijgebracht. Tijdens zijn studietijd als seminarist in Warmond en later in Rome ontwikkelde Mgr De Groot kennis en passie voor de kerkmuziek en in het bijzonder voor de Gregoriaanse zang.
Na een bijzondere carrière als priester en kerkbestuurder, Mgr De Groot was onder meer Vicaris-Generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam, besloot hij zijn nalatenschap toe te vertrouwen aan het Sint Jacobs Godshuis.

Hiertoe werd in 2018 de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot opgericht. Doelstelling van de stichting is de katholieke kerkmuziek te bevorderen in drie kerken waarmee Mgr De Groot zich in het bijzonder verbonden voelde, namelijk de kathedrale basiliek Sint Bavo, en de Sint Josephkerk in Haarlem en de Nicolaasbasiliek in Amsterdam.

Op 28 april is Mgr De Groot uitgedragen uit de kathedraal Sint Bavo begeleid door zangers van het kathedrale koor Sint Bavo en de Nicolaascantorij, met onder meer het gezang ‘In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum’, gebaseerd op de tekst uit het evangelie van Lucas 23”46: Vader, in uw handen leg ik mijn geest.
Wij zullen zijn erfenis met inzet en toewijding beheren.


Op 8 februari 2018 is de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot opgericht.

Het doel van de stichting is

 1. het bevorderen van de katholieke liturgische/religieuze muziek in de Sint Bavo Kathedraal en de Sint Josephkerk te Haarlem en in de Basiliek van de Heilige Nicolaas te Amsterdam.Onder katholieke liturgische/religieuze muziek wordt verstaan religieuze muziek in de breedste zin van het woord, mede ter ondersteuning van de vieringen in de genoemde kerkgebouwen.
 2. het ondersteunen van uitvoerende instellingen die verbonden zijn aan de bovengenoemde kerken, zoals, maar niet uitsluitend:
  • de stichting Muziekinstituut van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem
  • de Andriessen de Klerkstichting te Haarlem en
  • de stichting Muziek in de Nicolaaskerk te Amsterdam.

De activiteiten van het Muziekfonds zijn in 2019 begonnen.

Bij beschikking van 21 juni 2018 is de Stichting Muziekfonds Mgr Martin J. de Groot door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI

Bij de oprichting van de stichting zijn benoemd:
Voorzitter:             dhr. J.F.H.M. van Exter
Penningmeester:  dhr. P.J. van Gerwen
Secretaris:            dhr. J.A. Alferink
Lid:                       dhr. F.M. van den Hombergh
Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van de functie geen salaris of andere beloning. Daadwerkelijk gemaakte, redelijke onkosten worden vergoed.​

Beleidsplan Muziekfonds

Bestand downloaden

 

Verantwoording 2023

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2022

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2021

Jaarrekening | ANBI-formulier

In 1972 nam het college een complex met o.a. twaalf wooneenheden voor alleenstaande dames over aan de Nieuwe Groenmarkt en richtte hiervoor de Stichting Huisvesting Alleenstaanden Kennemerland (HAK) op.

Verantwoording 2023

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2022

Jaarrekening | ANBI-formulier

Verantwoording 2021

Jaarrekening | ANBI-formulier

 

Op 29 december 1979 richtte de achtenzestig jarige mejuffrouw Elsa Hidde Nijland de Stichting Hoogtepunt op zodat ook na haar overlijden haar levensdoel “het behartigen van de belangen van lichamelijk gehandicapte jongeren” zou worden voortgezet.

De naam van de stichting “Hoogtepunt” refereert aan haar bungalow op het hoogste punt van het dorp Vogelenzang.

Twintig jaar na de oprichting, op 29 december 1999, kwam de stichting Hoogtepunt onder de hoede van het Sint Jacobs Godshuis. Mejuffrouw Hidde Nijland overleed op 22 februari 2002 en benoemde de Stichting Hoogtepunt tot haar enig erfgenaam.

Tijdens haar leven had mejuffrouw Hidde Nijland kennis gemaakt met de Paulushof. Deze woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten sprak haar zo zeer aan dat zij dit als een mogelijkheid opperde om haar levensdoel voort te zetten.

In 2007 werd besloten om samen met Woonmaatschappij (nu Ymere) een “Fokusproject” in de binnenstad van Haarlem te bouwen. In een Fokusproject wonen lichamelijk gehandicapten verspreid in een straal van driehonderd meter rond een ADL-post, van waaruit dag en nacht ondersteuning wordt geboden. ADL: Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen.

Een Fokuswoning voor één persoon moet minimaal 105 m2 zijn en moet behoren tot de sociale huurklasse.

In 2008 zond het college van zorgverzekeringen een positieve beschikking voor de stichting van 14 Fokusappartementen in het Raaksgebied, 2 Fokusappartementen in het Vincentius Carré aan de Zoetestraat en de bouw van de ADL-eenheid. Van de 14 Fokuswoningen in het Raaksgebied zijn zeven appartementen eigendom van de Stichting Hoogtepunt. De centrale hulppost is ondergebracht in het pand Gedempte Oude Gracht 40 dat Stichting Hoogtepunt in 2009 verwierf.

In 2011 konden de Fokuswoningen en de ADL-post in gebruik worden genomen. In februari 2012 is het “Fokusproject Raaks te Haarlem” feestelijk geopend.

zie ook www.stichtinghoogtepunt.nl

Verantwoording 2023

Jaarrekening

Verantwoording 2022

Jaarrekening

Verantwoording 2021

Jaarrekening

In 1593 stichtte mevrouw Margaretha Claes Lotsendochter, weduwe van Jan Janszoon Verwer het Vrouwe- of Verwershofje in de Ravelingsteeg 14, bestemd voor “oude deugdelijke vrouwen”. In de achttiende eeuw nam het college van regenten op verzoek van de familie Verwer het beheer van het hofje over.

Sinds de renovatie in 1935 bestaat het hofje uit vier woningen.

Verantwoording 2023

Jaarrekening

Verantwoording 2022

Jaarrekening

Verantwoording 2021

Jaarrekening

Eind 1983 is het eigendom van het hofje van Loo overgenomen van het college van regenten van Sint Elisabeth’s of Groote Gasthuis. Hierop werd de Stichting het Hofje van Loo opgericht met als doel “de instandhouding van het Hofje van Loo als waardevol monument in de zin van de Monumentenwet in het stadsbeeld van Haarlem ten behoeve van de huisvesting van bij voorkeur alleenstaanden in het algemeen maar van minder draagkrachtigen in het bijzonder”. Na de overdracht is dit hofje volledig gerenoveerd. Het bestaat uit twaalf huisjes.